MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De Blankenburgtunnel en -verbinding in 2018

Op 24 september 2015 werd het ontwerp-tracébesluit voor de Blankenburgverbinding vastgesteld. Op deze pagina het verdere verloop van de Blankenburgtunnel en -verbinding van de snelwegen A15 en A20. Wat verscheen er eerder....

Blankenburgverbinding
Schematische afbeelding van het Ontwerp-tracébesluit voor de Blankenburgverbinding, september 2015, Rijkswaterstaat.


Minister geeft startsein voor nieuwe Blankenburgtunnel

Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) geeft maandag 17 september 2018 het startsein voor de aanleg van de nieuwe Blankenburgtunnel. De nieuwe snelweg (A24), die de A20 met de A15 verbindt, moet voor een betere doorstroming van het verkeer zorgen tussen de Rotterdamse haven en het achterland.

De officiële aftrap voor het grote project, waarmee in totaal 1,2 miljard euro is gemoeid, vindt plaats aan weerszijden van de Nieuwe Waterweg. Bij de starthandeling zijn ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, burgemeester Jetten van Vlaardingen, wethouder Kathmann van Rotterdam en gedeputeerde Floor Vermeulen aanwezig.

Naast de start van de aanleg van de weg is er aandacht voor de projecten van het programma Nieuw Waterland, dat tot doel heeft de kwaliteit van de omgeving van de toekomstige snelweg te versterken. Staatsbosbeheer zal symbolisch de opnieuw ingerichte oostkant van het Vlaardingse Oeverbos openen. Het bos, dat wordt beheerd in opdracht van recreatieschap Midden-Delfland, is het eerste project van het kwaliteitsprogramma dat is afgerond.

Bron: AD 13 september 2018.

Startsein aanleg Blankenburgverbinding - 18 september 2018
Duidelijke vermelding van de activiteiten.

Startsein aanleg Blankenburgverbinding - 18 september 2018
Fietsers moeten de komende jaren omrijden.

Startsein aanleg Blankenburgverbinding - 18 september 2018
Meteen na het startsein is begonnen met voorbereidend werk.


Natuurorganisaties zwaar teleurgesteld over groen licht Raad van State Blankenburgtunnel

Den Haag, 18 juli 2018 - De Raad van State heeft bepaald dat de Blankenburgtunnel aangelegd mag worden. Diverse natuur- en bewonersorganisaties waaronder Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en de Midden-Delfland Vereniging hadden beroep aangetekend tegen de aanleg van deze snelweg. De Raad van State geeft in haar uitspraak aan dat het besluit om de weg aan te leggen op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. De groene organisaties zijn erg teleurgesteld, omdat door de aanleg van de zesbaansweg natuur, landschap en recreatie van Midden-Delfland ernstig worden aangetast.

Grote aantasting leefmilieu

De organisaties verzetten zich jarenlang fel tegen de aanleg van de snelweg, omdat de Blankenburgtunnel de leefomgeving van omwonenden aantast door luchtvervuiling en beschadiging van het landschap van Midden-Delfland, de groene long van twee miljoen Randstedelingen. Bovendien doorkruist de snelweg het natuurgebied De Rietputten. Hier leven diverse zeldzame vogelsoorten zoals de roerdomp en broedt een van de grootste populaties baardmannetjes van West-Nederland. Nu de weg er komt, zullen deze soorten hier vrijwel zeker verdwijnen. Daarnaast bleek uit een doorrekening die de organisaties in 2016 lieten maken dat het fileprobleem dat de Blankenburgtunnel op moet lossen veel kleiner is dan het ministerie van Infrastructuur & Milieu veronderstelt. “De Blankenburgtunnel lost niets op, maar maakt wel veel kapot. Het is dus erg zuur dat zo’n onverstandig besluit juridisch wel in orde blijkt te zijn en de weg daarom aangelegd mag worden”, aldus campagneleidster Susanne Kuijpers van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland namens de organisaties.

Aanleg nu onontkoombaar

Met de uitspraak van de Raad van State zijn er voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu geen verdere juridische barrières van betekenis meer om de weg aan te leggen. De natuur- en landschapsorganisaties verwachten dus dat de aanleg nu op korte termijn van start zal gaan. Zij hopen dat het ministerie en de uitvoerende aannemer bij deze forse ingreep overlast voor omwonenden en plant- en diersoorten tot een minimum beperken. En dat bij eventuele toekomstige plannen om de bereikbaarheid te verbeteren zorgvuldiger wordt omgegaan met de leefomgeving van omwonenden, natuur en landschap.

Bron: Persbericht Midden-Delfland vereniging 21 juli 2018.


Blankenburgverbinding mag worden aangelegd


De Blankenburgverbinding kan er komen. De bezwaren tegen het tracébesluit van de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu zijn ongegrond. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (18 juli 2018).

Dit betekent dat Rijkswaterstaat ten westen van Rotterdam een nieuwe weg kan aanleggen die de A15 verbindt met de A20. Een deel van het traject zal als tunnel worden uitgevoerd. Met het project wil de minister de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio blijven garanderen en de economische groei in het gebied stimuleren. Tegen het tracébesluit waren verschillende bezwaarmakers in beroep gekomen, waaronder Natuurmonumenten, het Actiecomité Blankenburgverbinding Nee, de Stichting A4 met Vaart en omwonenden.

Alternatieven voor de verbinding

Volgens de bezwaarmakers had de minister meer alternatieven moeten onderzoeken. Zij vinden dat de minister zich in een te vroeg stadium heeft geconcentreerd op de Blankenburgverbinding en daarbij andere oplossingen niet serieus heeft genomen. De Afdeling bestuursrechtspraak gaat echter niet mee in deze bezwaren. Naast twee varianten van een nieuwe westelijke oeververbinding heeft de minister acht andere maatregelen onderzocht, zoals een kilometerheffing. Uit onderzoeken blijkt dat de verkeersproblemen daarmee niet zouden worden opgelost. Ook heeft de minister niet hoeven kiezen voor een tunnel op een andere locatie, de zogenoemde Oranjetunnel. Uit het onderzoek is voldoende duidelijk geworden dat de Blankenburgverbinding meer voordelen biedt.

Stikstofuitstoot

Verder vrezen de bezwaarmakers dat de stikstofuitstoot, die een gevolg is van het gebruik van de Blankenburgverbinding, beschermde natuurgebieden in de omgeving aantast. In de uitspraak van vandaag wijst de Afdeling bestuursrechtspraak ook deze bezwaren van de hand. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de minister voldaan aan de voorwaarden in de Wet natuurbescherming. De minister heeft voldoende onderbouwd dat er geen alternatief is voor de Blankenburgverbinding, dat er "dwingende redenen van openbaar belang" zijn om de verbinding aan te leggen en dat de nodige compensatie plaatsvindt voor de gevolgen voor de natuur.

PAS

In mei 2017 stelde de Afdeling bestuursrechtspraak zogenoemde prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie in Luxemburg over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In afwachting van de antwoorden van het Hof op deze vragen, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de behandeling van zaken aangehouden waarin gebruik wordt gemaakt van het PAS. Ook de zaak over de Blankenburgverbinding heeft de Afdeling bestuursrechtspraak om die reden aangehouden. De minister besloot daarop in september 2017 het tracébesluit op zo’n manier te wijzigen dat er geen gebruik wordt gemaakt van het PAS, zodat de Afdeling bestuursrechtspraak de zaak verder kon behandelen.

Volledige tekst van de uitspraak

Lees hier de volledige uitspraak met zaaknummer 201602958/1.

Bron: Persbericht Raad van State 18 juli 2018

18 september 2018